بلاتوس ادوپرفیوم مردانه هرمیتاژ۱۰۰میل HERMITAGE EDP FOR MEN

نام فارسی برند: بلاتوس

نام انگلیسی برند: BELLATOUS

توضیحات برند:

۶۵۵,۵۰۰ تومان

  • ﻋﻄﺮ ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﺮﻣﯿﺘﺎژ ادای اﺣﺘﺮاﻣﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﻫﻨﺮی از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎب و ﻏﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی راﯾﺤﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.راﯾﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ: ﻓﻠﻔﻞ ﺻﻮرﺗﯽ، ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮوت، ﻧﻌﻨﺎع، ﻟﯿﻤﻮ

    راﯾﺤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ: زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﯾﺎس، ﺟﻮز

    راﯾﺤﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﺑﺨﻮر، وﺗﯿﻮر، ﻧﻌﻨﺎع ﻫﻨﺪی، ﻣﺸﮏ ﺳﻔﯿﺪ، ﭼﻮب ﺻﻨﺪل

    ﮔﺮوه راﯾﺤﻪ : ﭼﻮﺑﯽ، آروﻣﺎﺗﯿﮏ

موجود در انبار

شناسه محصول: 4007245 دسته: , , ,

توضیحات

HERMITAGE EDP FOR MEN BELLATOUS

توضیحات تکمیلی

حجم

کشور سازنده

ایران

فهرست