کورنیش دوق

کورنیش دوق
نام منطقه ای در جنوب فرانسه با کوه هایی در مجاورت
دریا که با نسیم روح نواز دریا صورتشان نوازش داده می
شود و با لمس نـور خـورشید چون ذرات طلا به درخشش
در می آیند.
برند کورنیش دوق با ترجمان کتیبه ای از طلا در چنین
فضای روح نوازی خلق شد و نام زادگاهش را به خود
گرفت.

مشاهده همه 14 نتیجه

فهرست