انواع اسلایدر

نمایش فلش همیشه

نمایش فلش بصورت شناور

مخفی کردن فلش

بدون ناوبری

نقطه ناوبری

تصویر ناوبری

اسلاید گذار

محو شدن

حل انتقال

مشخصات تمام صفحه

اندازه طبیعی اسلاید

فهرست