شعبه چهارباغ بالا

اصفهان، چهارباغ بالا، مقابل برق منطقه ای

تلفن: ۳۶۶۶۰۱۶۰-۰۳۱

فکس: ۳۶۶۶۱۱۵۵-۰۳۱

ساعت کار: صبح ۱۳:۳۰ – ۹:۳۰ ، عصر: ۲۲:۳۰ – ۱۷

شعبه سیتی سنتر

اصفهان، سیتی سنتر، طبقه اول، راهروی بین الملل

تلفن: ۳۶۵۵۰۲۲۶-۰۳۱

فکس: ۳۶۵۵۰۲۲۷-۰۳۱

ساعت کار:  ۲۲:۳۰ – ۱۰

در ایام تعطیل فروشگاه به طور کامل دایر است.

شعبه مرداویج

اصفهان، مرداویج، خیابان آزادی، روبروی پارک

تلفن: ۳۶۶۹۴۶۷۳-۰۳۱

فکس: ۳۶۶۹۴۶۷۲-۰۳۱

ساعت کار: صبح: ۱۳:۳۰ – ۹:۳۰ ، عصر: ۲۳ – ۱۷

فهرست